سازمان همیاری شهرداریهای استان آذربایجان غربی در نظر دارد نسبت به واگذاری 15 قطعه زمین از قطعات تفکیکی شهر مرزی سرو از طریق فراخوان و برگزاری مزایده کتبی و عمومی به متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید.

متقاضیان شرکت در مزایده می توانند از مورخ 1398/11/02 لغایت 1398/11/24از موضوع مورد مزایده بازدید و جهت اخذ فرم شرکت درمزایده به دبیرخانه سازمان به آدرس ذیل مراجعه نمایند و قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1398/11/24 به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت نمایند. پاکتهای تحویلی راس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1398/11/26 در دفتر مرکزی سازمان همیاری بازگشائی خواهد شد.

سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد و مدارک مزایده مندرج میباشد.

آدرس دفتر مرکزی سازمان :ارومیه خیابان جهاد 32 متری نصرت سابق –کد پستی 5714733516

تلفن های تماس 32258671-32245991-32229919-32229918

سازمان همیاری شهرداریهای استان آذربایجان غربی