سازمان همیاری شهرداریهای استان آذربایجان غربی در نظر دارد نسبت به واگذاری 95 قطعه زمین از قطعات تفکیکی شهر مرزی سرو از طریق فراخوان و برگزاری مزایده کتبی و عمومی به متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید.

متقاضیان شرکت در مزایده می توانند از مورخ 1399/04/18 لغایت 1399/05/04 از موضوع مورد مزایده بازدید و جهت اخذ فرم شرکت درمزایده به دبیرخانه سازمان به آدرس ذیل مراجعه نمایند و قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1399/05/04  به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت نمایند. پاکتهای تحویلی راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1399/05/05 دفتر مرکزی سازمان همیاری بازگشائی خواهد شد.

سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد و مدارک مزایده مندرج میباشد.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 044-33448185     تماس حاصل نمایند و یا به سایت اینترنتی سازمان به آدرس www.hmyr.ir  مراجعه فرمایند.                

آدرس دفتر مرکزی سازمان :ارومیه خیابان شهید بهشتی، نرسیده به تقاطع سربازان گمنام(تقاطع خیابان برق و دانشکده)، ستاد مرکزی سازمان همیاری شهرداریهای استان آذربایجان غربی

سازمان همیاری شهرداریهای استان آذربایجان غربی

دانلود فایل پی دی اف1 دانلود فایل پی دی اف2 دانلود فایل پی دی اف3 دانلود فایل پی دی اف4