تماس با ما

واحد
تلفن
تلفن
فکس
دفتر مدیر عامل 33482533 33448185
دفتر مرکزی 33451006 33448185
پذیرش هتل مروارید ارومیه 33469861 33469860 33464030
هتل مروارید سردشت 33469861 33469860 33464030
کارخانه بتن صنعت 32527386 32527534 32527274
واحد ماسین آلات 33387011
حراست سازمان 32230102
انبار مرکزی 32779899
پیش شماره استانی (044)