سازمان همیاری شهرداریهای استان آذربایجانغربی در سال 1369 براساس مصوبات وزارت کشور با هدف حمایت از شهرداریهای استان تاسیس شد و با توجه به وظایف اساسی شهرداریها درتامین نیازمندیهای شهری و تاسیسات مورد نیازعمومی، به منظور کمک به تامین خود کفایی شهرداریهای عضو از طریق تجمیع امکانات و سرمایه های کوچک و پراکنده آنها و اهتمام درکاهش اتکای اعضاء به عوارض ، افزایش توان مالی شهرداریهای عضو از طریق ایجاد درآمدهای ناشی از فعالیت های توليدي ، خدماتی بر طبق اصول بازرگانی و با شخصیت حقوقی مستقل و برابر مفاد اساسنامه اداره می شود و می تواند به کلیه عملیات و معاملات مالی ، تجاری و بازرگانی اعم از واردات و صادرات و قبول نمایندگی شرکتها و موسسات داخلی و خارجی و قبول پیمانکاری اعم از آن که بطور مستقیم و غير مستقيم به تمام یا هر یک از موضوعات اساسنامه مربوط باشد راساً یا به نمایندگی از طرف شهرداریهای عضو مبادرت نماید.ارکان سازمان همیاری شهرداریهای استان آذربایجان غربی

الف:شورای سازمان

ب: هیئت مدیره

ج:مدیر عامل

د:حسابرس(بازرس)

شورای سازمان متشکل است از:

1-استاندار بعنوان ریاست شورا و در غیاب وی معاون امور عمرانی استانداری به عنوان نایب رئیس و دبیر شورا

2-مدیر کل دفتر فنی استانداری

3-مدیر کل امور شهری و روستائی به عنوان مسئول دبرخانه شورا

4-مدیر سازمان شهرداریهای استان و در غیاب وی نماینده وزارت کشور

5 - شهرداران شهرداریهای عضو، به عنوان نماینده گان قانونی سهام شهرداران

هیئت مدیره مرکب از سه نفر با عضویت معاون امور عمرانی استانداری بعنوان عضو ثابت و رئیس هیئت مدیره

و در صورت عدم پذیرش وی یکی دیگر از معاونین استاندار به انتخاب استاندار و دو عضو اصلی تشکیل می شود اعضا اصلی و یک نفر عضو علی البدل هیئت مدیره توسط شورا برای سه سال انتخاب می گردند.

حکم انتصاب اعضا هیئت مدیره و عضو البدل توسط شورا(استاندار) صادر خواهد شد.