فرم ثبت نام دوره های آموزش مجازی

محدوده شهری
کنترل نقشه های ساختمانی
کمیسیون ماده 5
طرح طبقه بندی مشاغل5
آئین نامه معاملات
طرح توسعه شهری
مقررات عمومی اراضی و املاک
انطباق کاربری
اصول گزارش نویسی
تعرفه عوارض
کمیسیون ماده 100
نقشه خوانی
گردش مکاتبات اداری
بیمه اجباری تامین اجتماعی
آشنایی با دعاوی دادخواست و لوایح