سازمان همیاری شهرداریهای استان آذربایجان غربی در نظر دارد با رعایت آیین نامه معاملاتی نسبت به  واگذاری موارد زیراز طریق برگزاری مزایده عمومی و فراخوان به متقاضیان اقدام نماید. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند ازمورخ  1400/06/09 لغایت 1400/06/24 جهت اخذ فرم شرکت درمزایده به دبیرخانه سازمان به آدرس ذکر شده مراجعه وبا ارائه رسید، مدارک را دریافت نمایند

 متقاضیان شرکت در مزایده مهلت دارند تا اسناد مزایده را كه حاوي كليه مدارك لازم مطابق با شرايط اين مزایده مي‌باشد در سه پاكت مجزا حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 24/06/1400  به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت نمایند

پاکتهای تحویلی راس ساعت  10 صبح روز پنج شنبه مورخ 1400/06/25در دفتر مرکزی سازمان همیاری بازگشائی خواهد شد.حضور نمایندگان شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات بلامانع میباشد

5 باب مغازه در شهرستان پیرانشهر به شماره های 5-9-7-18-48 واقع در مجتمع نمایشگاهی اتومبیل روبروی پادگان پیرانشهر

سه قطعه زمین با کاربری مسکونی به شماره های 1738 با پلاک ثبتی 3043 -1808 با پلاک ثبتی 3113 -1836  با پلاک ثبتی 3141 هر سه فرعی از یک اصلی بخش 4 به ترتیب با متراژ 200-186.27-198 مترمربع  در گلشهر خوی

سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد و مدارک مزایده مندرج میباشد.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر شماره تلفن   09143416413 آقای  مولایی  تماس حاصل نمایند.

آدرس دفتر مرکزی سازمان :ارومیه خیابان شهید بهشتی ،نرسیده به تقاطع سربازان گمنام سازمان همیاری شهرداری های استان آذربایجان غربی

تلفن تماس :33451006-044

سازمان همیاری شهرداریهای استان آذربایجان غربی

آگهی مزایده عـــــــمومی شماره 2- 1400 (نوبت دوم)

تجهیزات جایگاه سوخت پلدشت

سازمان همیاری شهرداریهای استان آذربایجان غربی در نظر دارد با رعایت آیین نامه معاملاتی نسبت به  واگذاری موارد زیراز طریق برگزاری مزایده عمومی و فراخوان به متقاضیان اقدام نماید. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند ازمورخ  1400/06/09 لغایت 1400/06/24 جهت اخذ فرم شرکت درمزایده به دبیرخانه سازمان به آدرس ذکر شده مراجعه وبا ارائه رسید، مدارک را دریافت نمایند

 متقاضیان شرکت در مزایده مهلت دارند تا اسناد مزایده را كه حاوي كليه مدارك لازم مطابق با شرايط اين مزایده مي‌باشد در سه پاكت مجزا حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ  1400/06/24 به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت نمایند

پاکتهای تحویلی راس ساعت  10 صبح روز پنج شنبه مورخ 1400/06/25در دفتر مرکزی سازمان همیاری بازگشائی خواهد شد.حضور نمایندگان شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات بلامانع میباشد.

  • تجهیزات جایگاه سوخت پلدشت

ردیف

شرح

تعداد

مشخصات فنی

1

تانکر دفنی مستعمل

2

گازوییلی از ورق سیاه آهنی به طرفیت 47000 لیتر

2

تانکر دفنی مستعمل

1

47000 لیتری ، بنزینی ، از ورق سیاه آهنی

3

سایبان فلزی

1

با پایه های دوبل تیر آهن و با پوشش ایرانیت سیمانی

سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد و مدارک مزایده مندرج میباشد.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر شماره تلفن   09141450424 آقای  منصوری  تماس حاصل نمایند .

آدرس دفتر مرکزی سازمان :ارومیه خیابان شهید بهشتی ،نرسیده به تقاطع سربازان گمنام سازمان همیاری شهرداری های استان آذربایجان غربی

تلفن تماس :33451006-044

سازمان همیاری شهرداریهای استان آذربایجان غربی