1- موضوع مزایده :

فروش قطعه شماره 1808 به پلاک ثبتی 3113 از یک اصلی مفروز و مجزی شده از 1266 فرعی از اصلی مذکور بخش 4 خوی

 2-نوع مزایده : مزایده عمومي يك مرحله‌اي مي‌باشد.

3-نام دستگاه مزایده گزار: سازمان همیاری شهرداریهای استان اذربایجان غربی

4- نشاني دستگاه مزایده گزار: ارومیه خیابان شهید بهشتی نرسیده به تقاطع سربازان گمنام (تقاطع خیابان برق و شهید بهشتی) ستاد مرکزی سازمان همیاری شهرداریهای استان اذربایجان غربی

5-‌‌مزایده گر(پيشنهاد دهنده):در اين مزایده شخص حقیقی یا حقوقي داراي صلاحيت است كه اسناد مزایده را دريافت و در مزایده شركت مي‌كند.

6- مبلغ - نوع و چگونگي ارائه سپرده شركت در مزایده:

پيشنهاد دهندگان با ارائه ضمانتنامه بشرح زير مي‌توانند در مزایده شركت نمايند.

1-6- مبلغ تضمین شرکت در مزایده به ازای هر قطعه

مبلغ تضمین برای هر قطعه برابر مبلغ ذکر شده در جدول پیوست میباشد .

2-6- نوع تضمين و چگونگي ارائه آن :

متقاضیان شرکت در مزایده با آگاهي كامل درصورت تمايل به شركت در مزايده كتبي مبلغ ودیعه به ازای هر قطعه را به حساب شماره 5839779585بانک ملت   بنام سازمان همیاری شهرداریهای استان آذربایجان غربیبه عنوان تضمین شرکت در مزایده، واریزو فیش واریزی  را در پاکت (الف) قرارخواهند داد .

7- محل دريافت و مهلت تحويل اسناد و محل و زمان بازگشائي پاكت:

1-7- محل دريافت اسناد مزایده و تحويل پيشنهادها :

 متقاضیان شرکت در مزایده می توانند می توانند ازمورخ  1399/08/21   لغایت 1399/09/03جهت اخذ فرم شرکت درمزایده به دبیرخانه سازمان به آدرس ذکر شده مراجعه وبا ارائه رسید، مدارک را دریافت نمایند

2-7- زمان و مهلت تحويل پيشنهادها :

متقاضیان شرکت در مزایده مهلت دارند تا اسناد مزایده را كه حاوي كليه مدارك لازم مطابق با شرايط اين مزایده مي‌باشد در سه پاكت مجزا حداکثر تا پایان وقت اداری روزپنج شنبه مورخ 1399/09/03 دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت نمایند.

تذكر : پاكات پيشنهاد پس از تاريخ و ساعت فوق الذكر به هيچ وجه تحويل گرفته نخواهند شد.

3-7- زمان بازگشائي پاكت :

راس ساعت  10 صبح روز یکشنبه 1399/09/04  

4-7- محل بازگشائي پاكت :

ارومیه خیابان پاسداران ساختمان (فرهنگسرای جوان ) طبقه دوم دفتر کمیسیون معاملات

 8- دعوت به جلسه :

بدينوسيله از كليه مزایده گران (پيشنهاد دهندگان قیمت) دعوت مي شود كه نماينده مطلع و تام الاختيار خود را با معرفي نامه معتبر براي حضور در جلسه بازگشائي پاكت ها اين مزایده در زمان مقرر  به محل ياد شده اعزام فرمايند. ضمناً نمایندگان مزایده گران نیم ساعت قبل جهت ارائه معرفی نامه و حضور در جلسه در محل حضور بهم رسانند .

9-مدت اعتبار پيشنهاد.

  كليه پيشنهادات از تاريخ آخرين مهلت تحويل پاكت ها تا 6 ماه اعتبارخواهند داشت.

10-استرداد سپرده  

 جهت استرداد سپرده شرکت در مزایده، کلیه شرکت کنندگان ملزم به تکمیل فرم اعلام شماره حساب جهت عودت سپرده شرکت در مزایده میباشند. بدیهی است عواقب ناشی از عدم تکمیل فرم بر عهده شرکت کننده خواهد بود.

11- طبقه بندي كلي پاكتهاي پيشنهادي:

 1. كليه پيشنهادها مي بايست در 3 پاكت جداگانه از يكديگر تنظيم و بصورت لاك و مهر شده با لفاف مناسب ارائه گردند.
 2. هريك از پاكتها بايد بر حسب مورد دقيقاً و با حروف بزرگ به صورت (الف)و(ب)و(ج) مشخص شوند.
 3. درج نام و آدرس مزایده گر (پيشنهاد دهنده قیمت) و نام دستگاه مزایده گزار و موضوع مزایده بر روي پاكتها الزامي است.

12- محتويات پاكتهاي پيشنهادي :

1-12-محتویات پاكت الف (پاكت تضمين):

1-1-12- اصل تضمين سپرده شركت در مزایده

2-1-12-فرم درخواست استرداد سپرده شرکت در مزایده

2-12- پاكت ب (فني بازرگاني) بايد محتوي مدارك و اطلاعات زير در يك نسخه باشد :

اشخاص حقوقی:

1-2-12-‌ مشخصات مزایده گر شامل نام- آدرس- شماره تلفن- نمابر-كدثبت-كدپستي شرکت

2-2-12-نام و عنوان شغلي اعضاء هيات مديره- مديران اجراي و كسانيكه حق امضاء دارند.

3-2-12- ‌تصوير اساسنامه شركت كه بايستي به مهر اداره ثبت شركتها ممهور شده باشد.

4-2-12-‌ تصوير روزنامه رسمي كشور حاوي آخرين تغييرات شركت

اشخاص حقیقی  :

 1. کپی برگ اول شناسنامه و کارت ملی (روی اوراق به امضای پشنهاد دهنده برسد ).

  3-12- پاكت ج (پاكت قيمت): 

  پيشنهاد دهنده مكلف است فرم پیشنهاد قیمت ارائه شده در اسناد مزایده را تکمیل و در پاکت ج قرار دهد .

13- مراحل ارجاع موضوع به برنده مزایده:

1-13- شركت در مزایده و تسليم پيشنهاد به منزله سند قبول محتويات و مفاد كليه اسناد مزایده از اول پیشنهاد دهنده قیمت.
مي باشد لذا پس از اعلام قبولی  به برنده مزایده، وي بايد ظرف مدت حداكثر7 روز براي امضاء قرارداد حاضر شود تا پس از واریز تمام وجه پیشنهادی و مبادله قرارداد ، تضمين شركت در مزایده برنده اول و دوم آزاد گردد در غير اين صورت و چنانچه برنده اول از پيشنهاد خود عدول نمايد و حاضر به امضاء قرارداد نباشد تضمين شركت در مزایده وي ضبط خواهد شد.

2-13- در صورت امتناع برنده اول به برنده دوم ابلاغ مي شود كه ظرف مدت حداکثر 7 روز به منظور امضاء قرارداد  و واریز تمام وجه پیشنهادی خودحاضر گردد تا تضمين شركت در مزایده وي نيز پس از مبادله قرارداد آزاد گردد، بديهي است در صورت عدول وي از پيشنهاد خود و يا امتناع از واریز تمام وجه پیشنهادی (و يا انعقاد قرارداد) تضمين شركت در مزایده وي نيز ضبط خواهد شد.

تبصره1: در صورت ضبط تضمينات نفرات اول و دوم، مزایده در صورت تشخيص مزایده گزار تجديدخواهد شد .

تبصره 2 : پس از تعيين برندگان اول و دوم مزایده، سپرده شركت در مزایده آنان نگهداري و سپرده شركت در مزایده  ساير مزایده گران به آنان مسترد مي گردد.

14- توضيح و تشريح اسناد:

1-17- شركت كنندگان در مزایده پس از دريافت اسناد، مي توانند هرگونه سوال و نظرات خود را درباره اسناد مزایده و ساير موارد به آدرس مندرج در بند 4 ارسال نموده و يا با شماره تلفن09143416413 آقای مهندس مولایی تماس حاصل نمايند.

2-17- بمنظور توضيح و تشريح اسناد مزایده و روش كار، در صورت لزوم ضمن ارسال دعوتنامه به كليه تحويل گيرندگان اسناد نسبت به تشكيل جلسه اقدام خواهد شد و در صورتيكه نياز به ارائه توضيحات كتبي يا تغييراتي در اسناد مزایده باشد مراتب كتباً به كليه خريداران اسناد اعلام خواهد شد.

 15 -شرايط عمومــــــــي:

 1. قيمت پيشنهادشده بايد قطعي باشد و تغييراتي چون تغییر قيمت روز و غيره دليلي براي توجيه تقاضاي کاهش قيمت پيشنهادي نمیباشد و قیمت پیشنهادی براي مدت زمان قراردادثابت بوده وغيرقابل کاهش مي باشد.
 2. پيشنهاد قيمت بايد براي هر جزء بصورت واحد ذكر شود و قيمت كل بايد به عدد و حروف قيد شود. در صورت مغایرت بین مبلغ حروفی و عددی مقدار بزرگتر ملاک عمل خواهد بود.
 3. كليه هزينه هاي مربوط به تهيه پيشنهاد به عهده شركت كننده در مزایده خواهد بود.
 4. مزایده گر با شركت درمزایده اعلام و اقرار مي‌نمايد توانايي لازم جهت انجام تعهدات موضوع مزایده را از هر نظر دارا مي‌باشد.
 5. مزایده گذار (سازمان همیاری)در رد و يا قبول يك و يا تمامي پيشنهادات رسيده مختار است.
 6. هزينه آگهي‌هاي منتشره و کلیه هرینه های مزایده توسط شخص برنده، پرداخت خواهد گردید.
 7. متقاضی اقرار نمود مشمول ممنوعيت منع مداخله كاركنان دولت در معاملات مصوب ديماه 1337 نيست. در صورت احراز خلاف آن علاوه بر ابطال قرارداد خسارت وارده از وي اخذ خواهد شد.
 8. برگ شرايط مزایده و ضمائم آن و فرم پيشنهاد قيمت جزء لاينفك قرارداد منعقده خواهد بود.

 16 -موارد رد پيشنهادات:

پيشنهادهايي كه به يكي از حالات زير واصل گردند، توسط كميسيون معاملات مورد قبول قرار نگرفته و به مزایده گران ذيربط اعاده مي شوند.

الف: پيشنهادهايي كه بصورت مبهم يا مشروط یا مخدوش ارائه شده باشند.

ب: پيشنهادهايي كه به نحوي از انحاء مغاير با مشخصات و ساير شرايط اسناد مزایده باشند.

پ: پيشنهادهايي كه فاقد تضمين شركت در مزایده باشند و یا تضامین ارائه شده مغایر با مقادیر درج شده در اسناد مزایده باشند.

ت: پيشنهادهايي كه بصورت ناقص ارائه شده باشند ( با تشخيص كميسيون معاملات )

ث: پيشنهاهايي كه بعلت ضرورت تجديد يا لغو مزایده اعاده مي شوند.

ج: در صورت احراز تبانی بین پیشنهاد دهندگان

چ: سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

ه: پیشنهاداتی که مبلغ آن پایین تر از قیمت کارشناسی ارائه شده در اسناد مزایده باشند

17- موارد اعاده سپرده شركت در مزایده :

الف : تضمين مزایده گراني‌كه براساس ارزيابي‌مالي ودرمرحله نهايي‌ برنده اول يا دوم مزایده نشده اند

ب: تضمين برنده اول مزایده پس از انعقاد قرارداد با برنده اول .

ج: تضمين برنده دوم مزایده پس از انعقاد قرارداد با برنده اول مزایده و یا در صورت امتناع برنده اول از انعقاد قرارداد پس از انعقاد قرار داد با برنده دوم

18 -موارد ضبط سپرده شركت در مزایده:

الف: سپرده شركت در مزایده آن تعداد از مزایده گراني كه از ادامه مزایده صرف نظر نمايند.

ب: برندگان اول و دوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

ج: در صورت احراز تبانی بین پیشنهاد دهندگان تضامین آنها به نفع سازمان ضبط خواهد گردید .

19-پیشنهادات مشابه و یکسان

 1. در صورت وجود دو یا چند پیشنهاد مشابه، اعلام برنده با قرعه کشی توسط اعضای کمیسیون معاملات انتخاب خواهد شد.

دانلود فایل ورد 2