سازمان همیاری شهرداریهای استان آذربایجان غربی در نظر دارد با رعایت آیین نامه معاملاتی نسبت به واگذاری ۳۷ قطعه املاک متعلق به سازمان در شهر سرو با شرایط درج شده در اسناد فراخوان عمومی مزایده و از طریق برگزاری مزایده عمومی و فراخوان به متقاضیان اقدام نماید.متقاضیان شرکت در می توانند از مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ لغایت ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ جهت اخذ فرم شرکت در مزایده به دبیر خانه سازمان به آدرس ذکر شده مراجعه و با لراپه رسیدُ مدارک را دریافت نمایند.

متقاضیان شرکت در مزایده مهلت دارند تا اسناد مزایده را که حاوی کلیه مدارک لازم مطابق با شرایط این مزایده می باشد در سه پاکت مجزا حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت نمایند.

پاکتهای تحویلی راس ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ در دفتر مرکزی سازمان همیاری بازگشاپی خواهد شد.

حضور نمایندگان شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پاکت ها بلامانع می باشد.