آگهی مزایده کتبی نوبت دوم -اطلاع رسانی اول

فروش 15 قطعه زمین از قطعات تفکیکی شهر مرزی سرو

سازمان همیاری شهرداریهای استان آذربایجان غربی در نظر دارد نسبت به واگذاری 15 قطعه زمین از قطعات تفکیکی شهر مرزی سرو از طریق فراخوان و برگزاری مزایده کتبی و عمومی به متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید.

متقاضیان شرکت در مزایده می توانند از مورخ 1398/11/02 لغایت 1398/11/24از موضوع مورد مزایده بازدید و جهت اخذ فرم شرکت درمزایده به دبیرخانه سازمان به آدرس ذیل مراجعه نمایند و قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1398/11/24 به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت نمایند. پاکتهای تحویلی راس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1398/11/26 در دفتر مرکزی سازمان همیاری بازگشائی خواهد شد.

سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد و مدارک مزایده مندرج میباشد.

سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد و مدارک مزایده مندرج میباشد.

آدرس دفتر مرکزی سازمان :ارومیه خیابان جهاد 32 متری نصرت سابق –کد پستی 5714733516

تلفن های تماس 32258671-32245991-32229919-32229918

سازمان همیاری شهرداریهای استان آذربایجان غربی