سازمان همیاری شهرداریهای استان آذربایجان غربی در نظر دارد با رعایت آیین نامه معاملاتی نسبت به  واگذاری یک قطعه زمین از قطعات تفکیکی شهر مرزی سرو به مساحت 130/000 مترمربع قطعه 252 تفکیکی ازپلاک 9و12و19 فرعی از 50 اصلی بخش 8  واقع در شهر مرزی سرو ازطریق برگزاری مزایده عمومی و فراخوان به متقاضیان اقدام نماید. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند ازمورخ  1400/08/15  لغایت1400/09/01  جهت اخذ فرم شرکت درمزایده به دبیرخانه سازمان به آدرس ذکر شده مراجعه وبا ارائه رسید، مدارک را دریافت نمایند.
 متقاضیان شرکت در مزایده مهلت دارند تا اسناد مزایده را كه حاوي كليه مدارك لازم مطابق با شرايط اين مزایده مي‌باشد در سه پاكت مجزا حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1400/09/02  به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت نمایند
پاکتهای تحویلی راس ساعت  10 صبح روز چهارشنبه  مورخ 1400/09/03  در دفتر مرکزی سازمان همیاری بازگشائی خواهد شد.حضور نمایندگان شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات بلامانع میباشد
سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد و مدارک مزایده مندرج میباشد. 
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر شماره تلفن  09141880836 آقای  بی طمع  تماس حاصل نمایند .                 
آدرس دفتر مرکزی سازمان : ارومیه خیابان شهید بهشتی ،نرسیده به تقاطع سربازان گمنام – سازمان همیاری شهرداری های استان آذربایجان غربی
تلفن تماس :33451006-044
                                                                                          سازمان همیاری شهرداریهای استان آذربایجان غربی