سازمان همیاری شهرداریهای استان آذربایجان غربی در نظر دارد پنج باب مغازه با کاربری تجاری به شماره های (5،6،7،18،48) واقع در استان آذربایجان غربی شهر پیرانشهر، روبروی پادگان، جنب تالار پذیرایی هوزان، مجتمع نمایشگاه خودرویی را از طریق مزایده عمومی با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شماره مزایده ۰۸-۱۴۰۲ و شماره سیستمی ۲۰۰۲۰۵۰۰۶۶۰۰۰۰۱۴ به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

دانلود فایل و توضیحات بیشتر