تماس با ما

واحد
تلفن
تلفن
فکس
دفتر مدیر عامل بعلت تعمیرات غیر قابل دسترس بعلت تعمیرات غیر قابل دسترس بعلت تعمیرات غیر قابل دسترس
دفتر مرکزی بعلت تعمیرات غیر قابل دسترس بعلت تعمیرات غیر قابل دسترس بعلت تعمیرات غیر قابل دسترس
دفتر مرکزی بعلت تعمیرات غیر قابل دسترس بعلت تعمیرات غیر قابل دسترس بعلت تعمیرات غیر قابل دسترس
پذیرش هتل مروارید ارومیه 33469861 33469860 33464030
هتل مروارید سردشت 33469861 33469860 33464030
کارخانه بتن صنعت 32527386 32527534 32527274
حراست سازمان 32230102
انبار مرکزی 32779899
پیش شماره استانی (044)