دوره های آموزشی کارکنان شهرداری استان آذربایجان غربی

محتوای آموزشی دوره ها بترتیب جدول جهت دانلود:

عناوین دوره های آموزشی
عنوان مدت عنوان مدت عنوان مدت
محدوده های شهری 16 طرح توسعه شهری 24 کمیسیون ماده 100 16
کنترل نقشه های ساختمانی 16 مقررات عمومی اراضی و املاک 16 نقشه خوانی 16
کمیسیون ماده 5 10 انطباق کاربری 16 گردش مکاتبات اداری 16
طرح طبقه بندی مشاغل 32 اصول گزارش نویسی 12 بیمه اجباری تامین اجتماعی 6
آئین نامه معاملات 16 تعرفه عوارض 16 آشنایی با دعاوی دادخواست و لوایح 24
آشنایی با تعرفه عوارض
محدوده های شهری
کمیسیون ماده 100
کمیسیون ماده 5
آئین نامه معاملات
اصول گزارش نویسی
گردش مکاتبات اداری
آشنایی با دعاویی دادخواست
اصول نقشه خوانی ساختمان
انطباق کاربری شهرداری
بیمه تامین اجتماعی
طرح طبقه بندی مشاغل
کنترل نقشه های ساختمانی
مقررات عمومی اراضی و املاک