ریاست شورا و هیات مدیره سازمان

ریاست شورا و هیات مدیره سازمان

محمدصادق معتمدیان استاندار محترم استان آذربایجان غربی
محمدصادق معتمدیان استاندار محترم استان آذربایجان غربی
ریاست شورای سازمان همیاری شهرداریهای استان آذربایجان غربی
آیدین رحمانی رضائیه

آیدین رحمانی رضائیه

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی و رئیس هیات‌ مدیره سازمان همیاری

حسین پزشکیان

حسین پزشکیان

مدیر عامل سازمان و عضو هیات مدیره

مرتضی دهقان‌درست

مرتضی دهقان‌درست

عضو هیات ‌مدیره سازمان