اتاق های هتل مروارید

اتاق دو تخته با دو تخت اضافی تاشو

اتاق سه تخته با دو تخت اضافی در خارج از اتاق

اتاق سه تخته با دو تخت اضافی در خارج از اتاق

زاویه ایی دیگر از این اتاق با ویوی رو به رودخانه

اتاق دو تخته با دو تخت اضافی تاشو

اتاق دو تخته با دو تخت اضافی تاشو

اتاق دو تخته با دو تخت اضافی تاشو

اتاق دو تخته با دو تخت اضافی تاشو

اتاق دو تخته با دو تخت اضافی تاشو

اتاق دو تخته با دو تخت اضافی تاشو

اتاق دو تخته با دو تخت اضافی تاشو

اتاق دو تخته با دو تخت اضافی تاشو

اتاق دو تخته با دو تخت اضافی تاشو

اتاق دو تخته دبل با دو تخت اضافی سینگل مجزا با تلویزیون و یخچال و میز تحریر

اتاق دو تخته با دو تخت اضافی تاشو

اتاق دوتخته دبل با اماکانات تلویزیون یخچال میز تحریر با ویوی رو به رودخانه شهر چای

اتاق دو تخته با دو تخت اضافی تاشو

اتاق دو تخته با دو تخت اضافی تاشو

اتاق دوتخته دبل از زوایه ایی دیگر

اتاق دو تخته با دو تخت اضافی تاشو